Handlekurv

Innholdsfortegnelse

Medlemskapsvilkår

På STERK skal alle føle seg velkommen. Derfor har vi etablert trivselsregler, kundeforpliktelser og medlemsbetingelser som skal ivareta sikkerhet og sikre trivsel for alle våre kunder og medlemmer

TRIVSELSREGLER
 • Registrer medlemsbånd ved ankomst – vanlig trening til venstre og PTSG-time til høyre.
 • Medlemskortet er personlig og kan ikke benyttes av andre.
 • Bruk innesko eller skoposer under trening på STERK.
 • Vask maskiner og utsyr etter deg. Papir og såpe finnes flere steder på senteret.
 • Sett på plass vekter, manualer og utstyr du har benyttet.
 • Ta med hengelås hjem etter bruk. Gjenværende låser klippes hver kveld.
 • STERK er medlem av antidoping Norge. All misbruk/oppbevaring vil bli politianmeldt.
 • Ta hensyn til andre medlemmer.
 • Gjenglemte saker/tøy blir oppbevart på STERK 1mnd før det gis bort eller kastes.
 • Dropp og kast av vekter er ikke tillatt.  Dette gjelder også kast av ball mot vegg.
 • STERK sine medlemsbetingelser gjeldende fra 01.01.18
STERK SINE KUNDEFORPLIKTELSER
 • STERK vil tilby Medlemmet 3 forretningsområder; Helse, trening og kompetanse.
 • STERK sitt hovedprodukt er medlemskap med og uten bindingstid.
 • STERK vil til enhver tid holde utstyr, apparater og lokaler i best mulig stand.
 • STERK vil etterleve en visjon om bransjens høyeste kompetanse og service for sine medlemmer.
 • STERK vil holde sitt senter innbydende, ryddig og rent.
 • STERK har et totalhelsekonsept, hvor utdanning/kurs/workshops står sentralt.
 • STERK kan tilpasse tilbudet og åpningstider i samsvar med medlemmenes etterspørsel, samt holde stengt eller redusere tilbudet i forbindelse med helligdager etc.
 • STERK har et fullbemannet senter, og det vil alltid i åpningstider befinne seg personell på jobb.
 • STERK kurser/utdanner sine ansatte jevnlig i førstehjelp og HLR-redning. Alle er opplært i bruk av hjertestarter som finnes i lokalet.
MEDLEMSKAP PÅ STERK

Medlemsavtalen er underlagt norsk lovgivning. Medlemskap på STERK betales forskuddsvis. Ved innmelding betales administrasjonsgebyr, samt resterende dager av inneværende måned og påfølgende måned. Hvis ikke annet er spesifisert, begynner medlemskap fra innmeldingsdato. Medlemskapet er personlig og kan ikke overdras eller brukes av andre enn personen selv.

Ved kjøp av alle typer medlemskap på STERK, kreves ID-bekreftelse.

Medlemmet er selv ansvarlig for å inngå nødvendig avtale med sin bankforbindelse for avtalegirotrekk. Medlemmet må også påse at månedlig trekk utføres innen betalingsfrist.

Treningsavgiften på STERK trekkes den 20. i hver mnd.

Dersom et avtalegirotrekk ikke gjennomføres innen frist, sendes varsel med gebyr, deretter inkassovarsel med ny betalingsfrist. Ved forsinket betaling kan STERK kreve dekket omkostninger og renter etter inkassolov og lov om renter ved forsinket betaling.

STERK kan ikke garantere plass på Medlemmets valg av treningsaktiviteter, tjenester eller tilbud der deltakerantallet eller tilgangen er begrenset.

Medlemmet får tildelt medlemskort fra STERK. Dette skal fremvises for adgangskontroll og av sikkerhetshensyn. Ved tap eller skade vil STERK sperre medlemskortet og utlevere et nytt. For nytt kort, må medlemmet selv betale gebyr etter gjeldende prisliste.

Ved kontraktsinngåelse vil STERK legge inn bilde av medlem i medlemssystem for gjenkjenning.

STERK har rett til å gjøre endringer i vederlag, avgifter og vilkår.

STERK står ikke ansvarlig for begrensninger eller hindringer av treningsmuligheter på grunn av forhold STERK ikke har kontroll over (Force Majeure).

Ved vesentlig mislighold kan STERK si opp medlemskap med umiddelbar virkning. Med vesentlig mislighold anses brudd på betaling etter inkassovarsel, eller brudd på sikkerhets og/eller trivselsregler.

Ved mindre brudd på regler, vil medlemmet bli tilsnakket. 2 gjentatte advarsler medfører oppsigelse.

Ved umiddelbar oppsigelse vil ikke allerede innbetalt treningsavgift bli refundert.

STERK er ikke ansvarlig for personskade, tyveri eller tap av personlige eiendeler som tas med på senteret.

STERK tilbyr ikke barnepass på sitt senter. Vi tilbyr derimot våre medlemmer muligheten til å ta med barnet sitt, så lenge barnet ikke ferdes fritt rundt på senteret. Barn skal enten oppholde seg på matte eller i vogn/bærebag og under oppsyn. Dette av sikkerhet og forsikringshensyn. Tidspunkt for å kunne ta med barn er hverdager fra 06.00-15.00.

Barn får ikke oppholde seg i resepsjon mens foresatte trener.

STERK har 16 års aldersgrense på sine medlemskap.

Personer under 18 år, må ha underskrift av foreldre/foresatte. Personer under 18 år kan ikke stå som betaler av medlemskap.

Personer under 16 år kan tilbys medlemskap etter særskilt avtale med STERK.

Som medlem på STERK samtykker du til at vi innhenter, lagrer og behandler dine personopplysninger. Dette gjøres for å optimalisere vårt treningstilbud.

Som medlem samtykker du til at STERK kan benytte elektroniske kommunikasjonsmidler for å kommunisere med deg om forhold av betydning for kundeforholdet, herunder nyhetsbrev og markedsføring av nye tilbud og tjenester.

Utlevering av personopplysninger vil ikke skje uten ditt samtykke. Dette gjelder ikke ovenfor inkassoselskap, ved manglende betaling.

STERK forbeholder seg retten til prisjustering av løpende avtaler. Ved prisendringer vil STERK gi varsel på e-post/SMS.

Bindingstid på medlemskap brytes ikke til tross for endring av kontraktsmal.

Endring av kontraktsmal medfører dagens pris på nytt medlemskap.

RETTIGHETER OG PLIKTER SOM MEDLEM HOS STERK

Medlemmet er selv ansvarlig for å være helsemessig skikket til å trene hos oss.

Medlemmet plikter å kjenne til STERK sine rutiner, sikkerhets og trivselsregler.

Medlemmet plikter å informere STERK om ulike rabatter/medlemsfordeler som hører til medlemskapet. STERK vil ikke refundere beløp for feil pris på medlemskap grunnet manglende informasjon.

Medlemmet plikter å informere STERK om endringer i personalia, adresseendringer, kontonummer og andre ting som har betydning for medlemskap.

Medlemmet plikter å registrere sitt medlemskort/chip ved ankomst, eller fremvise annen gyldig legitimasjon.

STERK har inngått avtale om Rent senter med Antidoping Norge fordi vi ønsker et rent, sunt og helsefremmende treningsmiljø på vårt senter. Vi tolererer derfor ikke bruk av dopingmidler blant våre kunder.

Som medlem av STERK tar jeg avstand fra bruk av dopingmidler, og er kjent med at bruk av dopingmidler utgjør et vesentlig mislighold av medlemsavtalen som gir STERK rett til å heve avtalen med øyeblikkelig virkning.

Jeg forplikter meg til ikke å bruke dopingmidler som fremkommer på særskilt dopingliste for treningssentre. Jeg er kjent med at lista til enhver tid kan finnes på www.rentsenter.no.

STERK har inngått avtale med Antidoping Norge om gjennomføring av dopingkontroll. Der senteret registrerer tegn og symptomer på bruk av dopingmidler er jeg innforstått med at jeg vil bli innkalt til en samtale. Under samtalen vil jeg bli forelagt en avtale om dopingkontroll som forplikter meg til å avgi dopingprøve mens jeg befinner meg på treningssenteret dersom det fortsatt foreligger tegn til mulig dopingbruk.

Dersom jeg ikke signerer erklæringen, anses det som et vesentlig mislighold av min medlemsavtale, og STERK har anledning til å heve treningsavtalen.

Med ikraftsettelse fra 1. Juli 2013 er all bruk av dopingmidler kriminalisert etter Legemiddelloven §24a. Bruk av eller mistanke om bruk av dopingmidler på STERK kan bli politianmeldt.

FRYS AV MEDLEMSKAP

Medlemmet kan søke om å fryse sitt medlemskap. Dette innebærer en midlertidig stopp av medlemskontingent i minimum 1mnd, maksimalt 12måneder. Frys er kun gyldig i hele måneder, og gjelder fra måneden etter innvilget frys.

Fryssøknaden innvilges ut ifra ulike årsaker. Eksempler på dette er sykemelding, barsel, utstasjonering i jobb/studier etc.

Medlemmet må få ”frys” forhåndsgodkjent.

Søknad om FRYS har ikke tilbakevirkende kraft.

Ved oppsigelse i fryst periode, gjelder normal oppsigelsestid.

Etter en fryst periode må det gå 6 måneder før ny fryseperiode kan godkjennes.

Frys av medlemskap medfører et administrasjonsgebyr på 99,- Videreføring av allerede ”fryseperiode” medfører nytt administrasjonsgebyr.

Trening i ”fryseperiode” medfører avgift for ”Drop in”.

Gjenåpning av allerede ”fryst” medlemskap, medfører administrasjonsgebyr på 99,-

OPPSIGELE AV MEDLEMSKAP

Oppsigelsestiden er (1)mnd, ut i fra første månedsskifte etter den dato oppsigelsen er mottatt.

Oppsigelse må skje skriftlig via e-post eller brev. Oppsigelse vil bli bekreftet i løpet av maksimalt 7 virkedager etter mottatt oppsigelse.

Medlemmet har rett til å avslutte Medlemsavtalen (angrerett) ved å gi skriftlig melding innen 14 dager etter kontraktsinngåelse. Dette i henhold til angrerettloven.

Medlemskap med bindingstid, gir ikke anledning til oppsigelse før 12mnd etter kontraktsinngåelse.

Medlemmer som på grunn av uforutsette/spesielle omstendigheter, som kan dokumenteres, og som er utenfor medlemmets kontroll, blir forhindret i å benytte medlemskapet, for eksempel ved lengre tids sykdom eller lignende omstendigheter, kan ved skriftlig søknad til STERK, søke om å avslutte sitt medlemskap, uavhengig av bindingstid. Dette gir ikke tilbakevirkende kraft.

I oppsigelsestid kan medlemskapet ikke endres.

Ved spørsmål som gjelder våre regler og betingelser og tilbakemeldinger enten det er ris/ros ønsker vi at du tar kontakt med vår serviceansvarlig Michael Eriksen

Velkommen til STERK!

Kjøpsvilkår

Klarna

For å tilby deg Klarnas betalingsmåter, kan vi i kassen dele din personlige informasjon i form av kontaktinformasjon og bestille informasjon med Klarna, slik at Klarna kan vurdere om du kan velge betalingsmåter, og tilpasse dem for deg. Dine personopplysninger som deles behandles i henhold til Klarnas egen databeskyttelsesinformasjon. Klarnas Personvernerklæring

Ved kjøp og bruk av personlig trening, Mental trening og Personlig trening med fysioterapeut
 • Avtalen betales på forskudd
 • Avtalen skal i sin helhet gjennomføres innenfor en periode på 6 måneder, for pakker t.o.m. 25 klipp. Pakker på mer enn 25 klipp skal gjennomføres innenfor en periode på 12 måneder. Unntak avtales skriftlig med din PT.
 • Unntak avtales skriftlig med aktuell personlig trener.
 • Avtalen er personlig mellom kunde og personlig trener, og gir ikke rom til bytte av personlig trener i avtaleperioden med mindre annet blir avtalt. STERK forbeholder seg retten til å sette inn en annen personlig trener dersom opprinnelig Personlig trener ikke har praktiske muligheter til å gjennomføre avtalen.
 • Kunden betaler for hver time med personlig trener, også ved avlysning, dersom det ikke gis beskjed per tlf/mail minimum 24 timer før avtale. Dersom personlig trener ikke møter til avtalt tid uten å melde ifra minimum 24 timer i forkant, får kunden en gratis time med personlig trener som erstatning for brutt avtale. I spesielle tilfeller kan unntak for denne regelen gis.
 • Ved medisinske spørsmål/undersøkelser, kan relevante journalopplysninger gis uten videre samtykke til annet medisinsk godkjent personell på STERK for faglige vurderinger.
 • Hvis personlig trener er i tvil om riktig behandling/trening, vil kunden henvises til faglig vurdering hos annet medisinsk personell med garanti på 24 timers respons.
 • Dersom kunde angrer kjøpet, må kunde gi skriftlig beskjed til STERK innen senterets åpningstid senest 14 dager etter avtaleinngåelse. Timer som er gjennomført i tilbakebetales ikke.
 • Alle personlige trenere er underlagt en taushetsplikt, som innebærer at opplysninger som kommer frem mellom kunde og personlig trener ikke deles uten kundens samtykke. Unntak: se punkt 5.
 • Medlemmet er selv ansvarlig for sin egen helsetilstand, som gjør at treningen kan gjennomføres uten risiko.

Personvernerklæring

Vi er opptatt av å beskytte dine personopplysninger og vil til enhver tid behandle din informasjon med respekt. Når du bruker vår nettside eller bruker våre tjenester som pasient eller treningsmedlem skal du føle deg trygg og ivaretatt. STERK og medfølgende tjenester eies og driftes av Sterk Helse & Trening AS org.nr 898 503 992, Peter Møllersvei 5B, 0585 OSLO og STERK Helse AS org.nr 923 218 891, Bøkkerveien 4, 0579 OSLO.

Om Personopplysninger og regelverket

Personopplysninger er informasjon som samles som kan knyttes til en identifiserbar enkeltperson. Dette kan være navn, adresse, telefonnummer, e-postadresse og IP-adresse.

STERK er ansvarlig for at din informasjon behandles i samsvar med Norges lover. Datatilsynet fører tilsyn om at loven overholdes.

Vi er pålagt å oppbevare nødvendig informasjon for regnskapsføring, medlemskap og journal. Historikken rundt dine tidligere kjøp av tjenester og journalpliktig informasjon hos oss kan derfor ikke slettes. All annen informasjon knyttet til deg har du rett til innsyn i og krav på å få slettet dersom du ønsker det. Vi har innført rutiner for å sikre at dette skjer i tråd med gjeldende regelverk.

Dine helseopplysninger

Vi er autorisert helsepersonell av Helsedirektoratet og vi følger Helsepersonelloven.

Det stilles strenge krav for å ivareta personvern og informasjonssikkerhet ved behandling av helseopplysninger. STERK arbeider systematisk for å oppfylle kravene, og behandle helseopplysningene til våre pasienter på en god og sikker måte.

Internt i klinikken har våre medarbeidere kun tilgang til journal til sine egne pasienter. Hele journalen, inkludert fødselsnummer og personalia, oppbevares kryptert i journalsystemet PasientSky.

PasientSky har en databehandleravtale i henhold til eksisterende personvernslovgivning.

Dine medlemskapsopplysninger

Vi samler inn og behandler personopplysninger for å kunne administrere ditt kundeforhold og medlemskap hos oss på treningssenteret. Vårt behandlingsgrunnlag i dette tilfellet er en inngåelse av kontrakt og samtykke ved oppstart av medlemskapet.

Personopplysningene oppbevares i vårt medlemssystem BRP systems, som støtter prinsippene om dataminimering, riktighet, lagringsbegrensning, integritet og fortrolighet.

BRP legger også til rette for å ivareta de registrertes rettigheter til innsyn, korrigering, sletting, begrensning av behandling, dataportabilitet og samtykke. BRP har en databehandleravtale i henhold til eksisterende personvernlovgivning.

Opplysninger vi registrerer er navn, fødselsdato, telefonnummer, epostadresse, postadresse, bilde og type medlemskap. Vi henter opplysningene fra den registrerte selv.

Dersom STERK skal behandle personopplysninger til barn under 18 år kreves det samtykke fra de foresatte.

Vår håndtering av ditt betalingskort

Kortnummer oppbevares ikke utover det som er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Vi benytter Melin medical som betalingsleverandør i klinikken.

Våre nettsider

Når du besøker våre nettside samler vi inn og lagrer informasjon om brukeratferd. Dette omfatter opplysninger om din IP-adresse, nettleser, lokasjon, nettleverandør, operativsystem, tid brukt på siden, hvilket nettsted du kommer fra og nettaktivitet på våre nettsider.
Formålet med behandlingsaktivitetene er å optimalisere våre nettsider ovenfor våre besøkende samt utføre analyser av trender og mønstre ved bruken av nettsidene. Det rettslige grunnlaget er vår berettigede interesse i å tilpasse vår nettside og tjenester til brukernes antatte behov. Lenger ned i personvernerklæringen finner du nærmere informasjon om vår bruk av informasjonskapsler (cookies).
Anonymiserte opplysninger som ikke kan knyttes til deg vil kunne bli brukt og beholdt for statistiske og analytiske formål.

Kontaktskjema, informasjon og nyhetsbrev

Dersom du tar kontakt med oss, ved utfylling av kontaktskjema eller lignende, kan innsamlede opplysninger benyttes for å kontakte deg, i tillegg til å sende deg informasjon som er relevant. I våre kontaktskjema innhentes typisk navn, e-post-adresse, telefonnummer og eventuelle andre opplysninger du oppgir.
Det rettslige grunnlaget for nyhetsbrev og elektronisk markedsføring er enten at det foreligger et eksisterende kundeforhold og du ikke har reservert deg mot å motta våre henvendelser.

Deling av opplysninger til tredjepart

Dine personopplysninger vil aldri bli delt med uvedkommende.  Vi vil kun dele informasjon hvis det er nødvendig for å gi tilstrekkelig helsehjelp. Dette kan være f.eks. henvisning til sykehus, NAV (sykmelding), HELFO (trygdeoppgjør) eller annet autorisert helsehjelp.

Bruk av informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsel (cookies) for å bedre brukeropplevelsen av nettsiden vår. Dette er en liten tekstfil som lagres i nettleserens minne. Vi bruker denne informasjonen til å se hvordan sidene våre blir brukt og finne ut mer om hvordan vi kan forbedre oss.

Google Tag Manager

Vi bruker Google Tag Manager for å administrere informasjonskapsler.

Google Analytics

Dette er vårt analyseprogram. Vi bruker det for å se hvor brukere av siden kommer fra, hvordan siden blir brukt, hvilke sider som blir besøkt eller ikke besøkt. Denne informasjonen bruker vi for å gjøre vurderinger for forbedringer.

Facebook Pixel

Vi benytter oss av en Facebook pixel for markedsføring. Dette bruker vi dersom vi ønsker å nå deg som har vært på vår side.

Mailchimp

Vi benytter Mailchimp for utsendelse av e-post med vårt nyhetsbrev.

Slik kan du unngå cookies:

Dersom du ønsker å unngå cookies, kan du deaktivere bruken av disse i din nettleser. Les her for å lære hvordan du kan deaktivere cookies på din nettleser: https://www.wikihow.com/Disable-Cookies

Du kan også slette alle cookies manuelt i din nettleser.

Administrering av personopplysninger

I henhold til norsk personvernlovgivning her du en rekke rettigheter knyttet til personopplysninger som gjelder deg. Som registrert har du i utgangpunktet følgende rettigheter:

 • Rett til innsyn – du har rett til å få vite hvilke personopplysninger vi har registrert om deg og til å motta en kopi av personopplysningene.
 • Rett til retting – du har rett til å få feil, ufullstendige eller irrelevante opplysninger om deg korrigert eller fjernet.
 • Rett til sletting – du har med visse unntak rett til å få slettet personopplysninger vi har lagret om deg.
 • Rett til å kalle tilbake samtykke – du rett til å kalle tilbake et samtykke du har gitt til oss som vi har innhentet for behandling av personopplysninger som krever samtykke. Du har også rett til enhver tid til å protestere mot at personopplysninger behandles med henblikk på direkte markedsføring.
 • Rett til dataportabilitet – du har rett til å få utlevert personopplysningene du har gitt til oss i et maskinlesbart format og til å overlevere disse til en annen tjenesteleverandør.
 • Rett til å klage – du har rett til å klage på vår behandling av personopplysninger til Datatilsynet. Vi oppfordrer deg likevel til å henvende rette en henvendelse til oss først.

Disse rettighetene kan være begrenset i visse situasjoner, som for eksempel hvis vi er lovpålagt å behandle personopplysningene.

Du har rett til innsyn i hvilke personopplysninger vi har lagret om deg og til å bestemme hvordan vi skal bruke disse.

Dersom du oppdager feil i opplysningene vi har om deg, kan du endre dette ved å ta kontakt med oss.

Har du spørsmål om dine personopplysninger kan du når som helst ta kontakt med oss på post@sterkhelse.no
NB: Dette gjelder ikke dine helseopplysninger.

Endringer av personvernerklæringen

Vi vil med jevne mellomrom kunne oppdatere eller endre personvernerklæringen. Ved større endringer vil vi informere om dette.

Kontaktinformasjon

Har du spørsmål om STERK sin personvernerklæring eller om vår bruk av personopplysninger, ta gjerne kontakt med oss på: privacy@sterkhelse.no

Har du spørsmål angående din journal, ring oss på: 21082800

Copyright © STERK 2015-2021 | Laget og designet av Johan Lindberg

Vi bruker oss av informasjonskapsler!

Vi bruker informasjonskapsler, såkalte cookies. Ved å bruke nettsidene til STERK anser vi at du samtykker til dette så lenge du har informasjonskapsler skrudd på i din nettleser. Les mer om personvern og cookies her.